: 09132154045 - 03132293087
سیفتی باکس - زیباپلاست

سیفتی باکس 12 لیتری
  • می 30 2020
  • zibaplas

سیفتی باکس 12 لیتری

*قفل دو مرحله ای به صورت روزانه وقفل نهایی دائم برای قفل شدن به صورت دائم.*دارای دستگیره مقاوم و متصل به سطل*سهولت در ...

ادامه مطلب
سیفتی باکس 5 لیتری
  • zibaplas

سیفتی باکس 5 لیتری

*قفل دو مرحله ای به صورت روزانه وقفل نهایی دائم برای قفل شدن به صورت دائم.*دارای دستگیره مقاوم و متصل به سطل*سهولت در ...

ادامه مطلب
سیفتی باکس 1.5 لیتری
  • zibaplas

سیفتی باکس 1.5 لیتری

*قفل دو مرحله ای به صورت روزانه وقفل نهایی دائم برای قفل شدن به صورت دائم.*دارای دستگیره مقاوم و متصل به سطل*سهولت در ...

ادامه مطلب
سیفتی باکس 7 لیتری بیضی
  • zibaplas

سیفتی باکس 7 لیتری بیضی

*قفل دو مرحله ای به صورت روزانه وقفل نهایی دائم برای قفل شدن به صورت دائم.*دارای دستگیره مقاوم و متصل به سطل*سهولت در ...

ادامه مطلب
سیفتی باکس 3 لیتری
  • zibaplas

سیفتی باکس 3 لیتری

*قفل دو مرحله ای به صورت روزانه وقفل نهایی دائم برای قفل شدن به صورت دائم.*دارای دستگیره مقاوم و متصل به سطل*سهولت در ...

ادامه مطلب