: 09132154045 - 03132293087

سیفتی باکس

سیفتی باکس 12 لیتری

سیفتی باکس 12 لیتری

*قفل دو مرحله ای به صورت روزانه وقفل نهایی دائم برای قفل شدن به صورت دائم.*دارای دستگیره مقاوم و متصل به سطل*سهولت در جارفتن ...

سیفتی باکس 5 لیتری

سیفتی باکس 5 لیتری

*قفل دو مرحله ای به صورت روزانه وقفل نهایی دائم برای قفل شدن به صورت دائم.*دارای دستگیره مقاوم و متصل به سطل*سهولت در جارفتن ...

سیفتی باکس 1.5 لیتری

سیفتی باکس 1.5 لیتری

*قفل دو مرحله ای به صورت روزانه وقفل نهایی دائم برای قفل شدن به صورت دائم.*دارای دستگیره مقاوم و متصل به سطل*سهولت در جارفتن ...

سیفتی باکس 7 لیتری بیضی

سیفتی باکس 7 لیتری بیضی

*قفل دو مرحله ای به صورت روزانه وقفل نهایی دائم برای قفل شدن به صورت دائم.*دارای دستگیره مقاوم و متصل به سطل*سهولت در جارفتن ...

سیفتی باکس 3 لیتری

سیفتی باکس 3 لیتری

*قفل دو مرحله ای به صورت روزانه وقفل نهایی دائم برای قفل شدن به صورت دائم.*دارای دستگیره مقاوم و متصل به سطل*سهولت در جارفتن ...