: 09132154045 - 03132293087

درباره ما

درباره زیباپلاست

گروه بازرگانی زیباپلاست اصفهان فعالیت حرفه ای خود را درزمینه فروش از سال 1384 آغازکرد وتا به حال به لطف خداوندمتعال ومدد آقا امام زمان(عج) باکمک وبه کارگیری افرادکارآمد درمجموعه توانسته است بازارهای متعادل ومناسبی را برای عرضه محصولات داخلی دربازارهای داخل وخارج ازکشورایجادکندتابتواندکمکی هرچندکوچک به ایجاداشتغال وکارآفرینی درپیرو رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب  درصنعت کشورکرده باشد.

ازجمله محصولات این مرکزعبارتنداز: 

محصولات پزشکی  و بیمارستانی :